Algemene voorwaarden

 1. Het is de klant verboden mede te helpen met het tewerkgesteld personeel, dit om reden van de ongevallenverzekering en de waarborg op de werken. De klant kan aanwijzigingen geven om de werken goed te laten verlopen.
 2. De klant zal bij iedere wijziging der werken zich onmiddellijk in verbinding stellen met de aannemer.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele niet doorbroken verstoppingen als gevolg van structurele problemen of gebrek aan toegang tot het rioolsysteem. Onze prestaties zullen in dat geval in rekening worden gebracht.
 4. Onze prijzen zijn vaste minimumprijzen en kunnen nooit, hetzij geheel of gedeeltelijk, teruggevorderd worden.
 5. Werkuren in meer worden gerekend vanaf het verstrijken van het eerste uur. Werkuren worden gerekend per begonnen half uur.
 6. Eventuele beschadiging aan buizen, deksels, vloeren, roosters en ander materiaal, op de werf aanwezig, kunnen niet ten onze laste gelegd worden, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
 7. Onze firma is tijdens het uitvoeren van de werken niet verantwoordelijk voor schade aangericht binnen en buiten de gebouwen door wateroverlast, bevuilen en besmeuren door slijk, aal of dergelijke, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
 8. Het verwijderen en/of afnemen van toiletten/wc’s behoort niet tot ons dienstenpakket. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 9. In geval een woning verhuurd: Indien de factuur aan de eigenaar geadresseerd dient te worden, moet er op voorhand contact zijn geweest met de eigenaar. De persoon, huurder of verhuurder die ons contacteert voor een interventie dient de interventiekost te betalen.
 10. In geval van overmacht, zijn wij gerechtigd het contract, zonder enige nadere verplichting van onze zijde, als vervallen te beschouwen.
 11. De fakturen en voorlopige rekeningen zijn contant betaalbaar, via bankcontact of via diverse apps.
 12. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten op ten belope van 1.25 % per maand tot en met de algehele betaling.
 13. De factuurbedragen, die onbetaald gebleven zijn op de vervaldag zullen bovendien ten titel van schadeloosstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100 €, zulks onverminderd de verwijlintresten, de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.
 14. De fakturen zijn te betalen door de ondertekenaar van het ondernemingscontract. Iedere persoon of maatschappij, die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W., en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.
 15. Onze werknemers zijn niet bevoegd om kwijting te verlenen.
 16. Wij behouden ons het recht voor, voorschotten of waarborgen te eisen van onze klanten en werken te weigeren.
 17. Al onze contracten kunnen aangepast worden bij loonsverhoging, stijging der index of stijging van de BTW.
 18. De fiscale lasten vallen steeds ten laste van de koper.
 19. Eventuele klachten betreffende geschil in rekeningen of werkzaamheden moeten op straffe van verval, binnen de acht dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt.
 20. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.
 21. Door ons de werken toe te vertrouwen, verbindt de koper zich deze voorwaarden integraal te aanvaarden. Andersluidende voorwaarden binden ons alleen wanneer en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 22. Onze waarborg heeft slechts waarde na volledige betaling van het bedrag van de factuur.
 23. Indien wij genoodzaakt zijn bij de klant, om onze werken uit te voeren, zijn oprit of erf op te rijden, op het voet- of fietspad te staan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan mazouttanken, putten, deksels, boordstenen, voet- en fietspaden, bestrating en bovenleidingen. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor het belemmeren van de tramsporen.
 24. De klant dient er vooral voor te zorgen dat de ter ruimen putten, rioleringen en het werkterrein bereikbaar en desgevallend ontgraven zijn, op straffe van aanrekening van een forfait, wegens vertraging of nutteloze verplaatsing.

Stel het niet uit, bel ons

97% van alle ontstoppingen zijn binnen het uur opgelost. 0472 / 68 27 09